Quines tasques realitza el procurador?

El procurador realitza, examina i fa seguiment tant dels escrits que presenta al Deganat del jutjat, com de les notificacions que rep el Jutjat i que posteriorment envia als advocats i als seus clients. Essent especialista en dret processal, quan detecta errors o deficiències, els posa en coneixement dels advocats o de l'oficina judicial perquè siguin esmenats, sempre dintre de termini.

També realitza el trasllat d'escrits a la part contrària en el plet i informa els seus clients sobre l'estat de les actuacions judicials.

En molts casos dirigeix l'execució de resolucions judicials (decrets, interlocutòries i sentències).