Actua en totes les jurisdiccions del Dret?

En la majoria de procediments, doncs la complexitat dels mateixos fa difícil el seu seguiment sense la intervenció del procurador.

Participa en tot el procediment judicial, responsabilitzant-se'n i agilitzant-ne els tràmits, a més d'oferint-ne una comunicació objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament. Així mateix, tramita a l'advocat totes les resolucions i escrits que presenta i vetlla pels interessos del client guardant-li el secret professional.

És, en definitiva, un veritable especialista en l'àmbit de l'execució judicial i un col·laborador necessari de l'Administració de Justícia.

La intervenció de procurador no és preceptiva en la petició inicial del procediment monitori, judicis verbals de quantia inferior a 2.000€ i les execucions que derivin d'aquests, en l'àmbit laboral, procediments davant òrgans unipersonals del contenciós administratiu, judicis de faltes i procediments penals abans de l'obertura del judici oral.