Necessito disposar d'un Procurador en una causa?

Les lleis d'enjudiciament civil i penal estableixen l'obligatorietat de la contractació de procurador per poder comparèixer a les causes judicials més complexes.

La intervenció de procurador no és preceptiva en la petició inicial del procediment monitori, judicis verbals de quantia inferior a 2.000€ i les execucions que derivin d'aquests, en l'àmbit laboral, procediments davant òrgans unipersonals del contenciós administratiu, judicis de faltes i procediments penals abans de l'obertura del judici oral.